Výstavy

  • CWC - 3x 
  • BOB
  • Champion PL
  • Res. CAC - 3x
  • CAC - 2x
  • Champion ČR 

Certifikáty